שאלות נוספות, סיכומים והערות


   שאלות חזרה בקומבינטוריקה     פתרונות לשאלות
   מדגמים לא סדורים עם החזרה
   הוכחת עקרון ההכלה וההפרדה
   משפחות של משתנים מקריים בדידים
   קירוב משתנים בינומים על-ידי משתנים פואסונים
   משפחות של משתנים מקריים רציפים
   תהליך פואסון     ( ניתן כהעשרה )
   על התפלגות תוצאת המכסימום של הטלות של קוביה
   סיכום בנושא תוחלת
   על שונות של משתנה אחיד
   על שונות של משתנה הפרגאומטרי