שאלות נוספות, סיכומים והערות


   שאלות חזרה בקומבינטוריקה     פתרונות לשאלות
   מדגמים לא סדורים עם החזרה
   הוכחת עקרון ההכלה וההפרדה