הסתברות וסטטיסטיקה לדו-חוגי
סמסטר א' תשע"ח


 
תוכן הקורס
מרחב מדגם, מאורעות, תכונות של מרחב הסתברות, מרחב מדגם סימטרי, הסתברות מותנית, הסתברות שלמה, אי תלות, משתנים מקריים בדידים ורציפים, התפלגויות דו מימדיות, התפלגויות מותנות, תוחלת, שונות, שונות משותפת, אי שיוויונים, השונות של הממוצע, התכנסות בהתפלגות, משפט הגבול המרכזי, החוק החלש.
נושאים נוספים מתוך: הלמה של בורל קנטלי, החוק החזק, מושגים בהסקה סטטיסטית, אומד חסר הטיה ואומד נראות מכסימלית.

מטלות הקורס
ציון הקורס יקבע על-פי הבחינה.
מידי שבוע יתפרסם באתר הקורס תרגיל.
פתירת תרגילים היא חיונית ללימוד הקורס. יש חובת הגשה של התרגילים.
כדי להיות רשאי לגשת לבחינה, על תלמיד להגיש לפחות 6 פעמים תרגיל.